Zarządzenie nr 48/2020

Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Sieradzu
z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie zasad przyjmowania interesantów, obowiązków osób uprawnionych do wejścia do budynku Sądu Okręgowego w Sieradzu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, a także osobom przebywającym w Sądzie Okręgowym w Sieradzu w związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-C0V-2.

 

Na podstawie:
- art. 22 1 w związku z art. 54 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 365);
- ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 z późn.. zm.);
- 30 ust. 1 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1141) zarządza się, co następuje:

 

§1. Podstawowe formy kontaktu z Sądem Okręgowym w Sieradzu

W okresie od dnia 1 czerwca 2020 r. ustala się godziny urzędowania Sądu Okręgowego w Sieradzu od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30 oraz wskazuje, że do odwołania podstawowymi formami kontaktu interesantów z Sądem Okręgowym w Sieradzu są:

 1. poczta elektroniczna;
 2. ePUAP,
 3. fax;
 4. kontakt telefoniczny;
 5. forma pisemna -— za pośrednictwem operatora pocztowego;
 6. forma pisemna — za pośrednictwem skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku Sądu Okręgowego w Sieradzu, która będzie opróżniana każdego dnia roboczego po zakończeniu godzin urzędowania Sądu. Potwierdzenie złożenia korespondencji w skrzynce podawczej Sądu będzie można uzyskać za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, w przypadku wpisania na kopercie adresu e-mail, na który należy przesłać potwierdzenie lub telefonicznie;

Korespondencja wpływająca do Sądu Okręgowego w Sieradzu poddawana jest 24h kwarantannie.

 

§2. Składanie skarg w trybie administracyjnym

 1. W okresie od dnia 1 czerwca 2020 r. do odwołania z zasady nie przyjmuje się do protokołu skarg składanych w trybie administracyjnym na działalność Sądu Okręgowego w Sieradzu oraz na działalność Sądów Rejonowych w okręgu,
 2. Skargi w trybie administracyjnym składa się na piśmie oraz drogą elektroniczną.

 

§3. Przyjmowanie interesantów przez osoby funkcyjne

 1. W okresie od dnia 1 czerwca 2020 r. do odwołania interesanci nie są przyjmowani:
  • przez Prezesa, Wiceprezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Sieradzu,
  • przez Przewodniczących Wydziałów Sądu Okręgowego w Sieradzu,
 2. Skarga może być złożona w trybie administracyjnym w sposób określony w § 2 niniejszego Zarządzenia.

 

§4. Zasady przyjmowania interesantów przez komórki organizacyjne Sądu

W okresie od dnia 1 czerwca 2020 r. do odwołania komórki organizacyjne Sądu Okręgowego w Sieradzu przyjmują interesantów w następujący sposób:

 1. Biuro Obsługi Interesanta oraz Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przyjmuje interesantów co do zasady po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i po podaniu ze względów bezpieczeństwa epidemicznego imienia, nazwiska i numeru telefonu:
  — od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 11.00 oraz od 11.30 do 15.00 z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję (od 11.00 do 11.30).
 2. Biuro Podawcze przyjmuje interesantów co do zasady po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i po podaniu ze względów bezpieczeństwa epidemicznego imienia, nazwiska i numeru telefonu:
  - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 3. Kierownicy komórek organizacyjnych Sądu, które zapewniają obsługę interesantów po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu lub wyznaczone osoby przekazują pracownikom ochrony Sądu codziennie do godz. 15.00 listę osób, które są uprawnione w dniu następnym do wejścia, celem obsługi w poszczególnej komórce.
 4. Kierownicy Sekretariatów Wydziałów/Sekcji lub wyznaczeni pracownicy Sekretariatów Wydziałów/Sekcji przekazują pracownikom Ochrony Sądu codziennie do godz. 15.00 wokandy rozpraw/posiedzeń wyznaczonych na dzień następny. Na wokandzie odnotowywane są dane wszystkich osób, które zostały wezwane/zawiadomione o terminie rozprawy/posiedzenia, w tym także godziny, na które zostali wezwani świadkowie.
 5. W budynku Sądu szatnia pozostaje zamknięta dla interesantów.

 

§5. Osoby uprawnione do wejścia do budynków Sądu

 1. 1. Do budynku Sądu Okręgowego w Sieradzu umożliwia się wstęp:
  a) osobom będącym stronami/uczestnikami w związku z wyznaczonym na dany dzień terminem rozprawy/posiedzenia;
  b) pełnomocnikom/obrońcom w związku z wyznaczonym na dany dzień terminem rozprawy/posiedzenia;
  c) biegłym, świadkom, tłumaczom;
  d) pracownikom Prokuratury;
  e) pracownikom Policji, Straży Granicznej;
  f) pracownikom Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
  g) osobie przybranej do pomocy osobie niepełnosprawnej, która wykaże interes w wejściu do budynku Sądu (strona/interesant do odpowiedniej komórki organizacyjnej);
  h) interesantom do Czytelni akt;
  i) interesantom do Biura Obsługi Interesanta, Biura Podawczego, Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego
  j) osobie w charakterze publiczności, po uprzednim telefonicznym zarejestrowaniu się u Kierownika Sekretariatu właściwego Wydziału, przy czym publiczność to także osoba towarzysząca stronie/uczestnikowi;
  k) przedstawicielom mediów po uprzednim zgłoszeniu przybycia lub potwierdzeniu ustalenia terminu spotkania z Rzecznikiem Prasowym Sądu Okręgowego w Sieradzu
  l) pracownikom innych instytucji, wykonujących zadania służbowe lub prowadzących działania ratownicze;
  m) pracownikom innych instytucji i podmiotów gospodarczych, wykonujących prace lub zadania w ramach zawartych umów cywilnoprawnych;
  n) innym osobom, których konieczność stawiennictwa w budynku zostanie potwierdzona w drodze informacji telefonicznej przekazanej pracownikowi Ochrony Sądu przez właściwą komórkę organizacyjną.
 2. Osobom wezwanym/zawiadomionym o terminie rozprawy/posiedzenia umożliwia się wejście do budynku Sądu z zasady nie wcześniej niż na 10 minut przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia rozprawy/posiedzenia. Postuluje się stawiennictwo w budynku Sądu nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczonym terminem rozprawy/posiedzenia lub wyznaczoną godziną obsługi przez właściwą komórkę organizacyjną Sądu. Osoby wezwane/zawiadomione winny okazać przy wejściu wezwanie/zawiadomienie.
 3. Osobom, które chcą wziąć udział w posiedzeniu jawnym w charakterze publiczności umożliwia się wejście do budynku jedynie po uprzednim, nie później niż dnia poprzedniego do godziny 14.00, telefonicznym zgłoszeniu tego faktu Kierownikowi Sekretariatu właściwego Wydziału i podaniu ze względów bezpieczeństwa epidemicznego imienia, nazwiska i numeru telefonu. Dane powyższe będą usuwane po upływie 14 dni od udziału osoby w charakterze publiczności w posiedzeniu jawnym. Ostateczną decyzję o wpuszczeniu publiczności na salę rozpraw podejmuje każdorazowo Przewodniczący składu orzekającego, kierując się rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego, wielkością Sali i względami bezpieczeństwa epidemicznego.
 4. Zabrania się wstępu do budynków Sądu Okręgowego w Sieradzu oraz na sale rozpraw:
  a) osobie, co do której zachodzi podejrzenie zakażenia wirusem SARS-C'oV-2. wynikającego z wystąpienia u tej osoby jednego lub więcej objawów choroby C0VID19 w postaci np.:
  - gorączki,
  - uporczywego kaszlu,
  - trudności w oddychaniu,
  - zaburzenia w funkcjonowaniu lub utraty zmysłu węchu lub smaku oraz utraty zmysłu węchu i smaku;
  b) osobie, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i która objęta jest nadzorem epidemiologicznym;
  c) osobie objętej kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;
  d) osobie zamieszkującej z osobą objętą kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 5. 5. Osoby wymienione w punkcie 4 nie powinny zgłaszać się, celem wejścia do budynku Sądu. Osoby wezwane/zawiadomione, celem stawiennictwa na rozprawie/posiedzeniu obowiązane są podjąć stosowne czynności, celem usprawiedliwienia swojej nieobecności.

 

§6.

Interesanci wchodzący do budynku Sądu Okręgowego w Sieradzu oraz na sale rozpraw zobowiązani są:

a) wykazać interes w wejściu do budynku (okazać wezwanie/zawiadomienie, powołać się na fakt bycia stroną/uczestnikiem/pełnomocnikiem/obrońcą i odbywającym się w dniu przybycia terminem rozprawy/posiedzenia, powołać się na fakt ustalenia terminu obsługi w Czytelni akt/Biurze Obsługi Interesanta/Biurze Podawczym/PI Krajowego Rejestru Karnego
b) zdezynfekować dłonie;
c) w przypadku przeciwskazań zdrowotnych do dezynfekcji dłoni za pomocą płynu_założyć jednorazowe rękawiczki;
d) zakrywać na terenie budynku Sądu Okręgowego w Sieradzu oraz na salach rozpraw usta i nos przy pomocy maseczki ochronnej, przy czym z obowiązku tego zwolnione są: dzieci do ukończenia 4 roku życia oraz osoby, które nie mogą zakrywać nosa lub ust ze względu na stan zdrowia, jak również osoby mające trudności w samodzielnym zakrywaniu lub odkryciu ust i nosa - na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących;
e) odkrywać usta i nos w przypadku: konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby lub w celu umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą;
f) zachowywać na korytarzach, klatkach schodowych, pod salami rozpraw/posiedzeń, na sali rozpraw/posiedzeń, w oczekiwaniu na obsługę w poszczególnych komórkach organizacyjnych — odległość od innej osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
g) w przypadku konieczności posługiwać się własnym długopisem/piórem;
h) przed wejściem na salę rozpraw/posiedzenia zdezynfekować dłonie lub w przypadku przeciwskazań zdrowotnych mieć założone rękawiczki jednorazowe;
i) na rozprawach/posiedzeniu składać pisma procesowe w sposób określony przez Przewodniczącego składu Sądu;
j) stosować się do poleceń i wskazówek pracowników Ochrony Sądu i innych pracowników Sądu,
k) poruszać się po budynku Sądu tylko w strefach bezpośrednio związanych z czynnościami, z powodu których wynika stawiennictwo;
l) opuścić budynek Sądu/sale rozpraw niezwłocznie po zakończeniu czynności, w celu której nastąpiło stawiennictwo.

 

§7.

Polecam umieszczenie stosownych informacji na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Sieradzu, na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Okręgowego w Sieradzu oraz przed wejściem do budynku Sądu.

 

§8.

 1. Z dniem 1 czerwca 2020 r. uchyla się wydane dotychczas zarządzenia w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Sądu Okręgowego w Sieradzu w związku z potencjalnym zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19 tj.
  - Nr 15/2020 z dnia 12.03.2020 r.
  - Nr 17/2020 z dnia 13.03.2020 r.
  - Nr 24/2020 z dnia 20.03.2020 r.
  - Nr 31/2020 z dnia 10.04.2020 r.
 2. Wykaz telefonów i adresów poczty elektronicznej do poszczególnych komórek organizacyjnych Sądu, zajmujących się obsługą interesantów stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020r.

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 48 /2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 29 maja 2020 (plik pdf)