Zarządzenie Nr 24/2020

Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu

z dnia 20 marca 2020 r.

 

w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Sądu w związku z potencjalnym zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19

 

Na podstawie:

  • art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2020 roku , poz. 365),
  • ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych
    z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374)

 

§ 1

Odwołuję wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne w Sądzie Okręgowym w Sieradzu wyznaczone w okresie od dnia 1 kwietnia 2020r. do dnia 30 kwietnia 2020r.,
z wyłączeniem spraw pilnych, wymienionych w zarządzeniu Prezesa Sądu Okręgowego
w Sieradzu Nr 15/2020.

 

§ 2

Zmieniam zarządzenia Prezesa Okręgowego w Sieradzu:

  • Nr 15/2020 z dnia 12 marca 2020 roku, za wyjątkiem § 2
  • Nr 17/2020 z dnia 13 marca 2020 roku

w ten sposób, że wymienione ramy czasowe wydanych regulacji wprowadzone na okres od 13 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku  - zastępuję określeniem „od 13 marca 2020r. do odwołania”,


§ 3

Polecam powiadomienie stron i uczestników o odwołaniu rozpraw i posiedzeń.

 

§ 4

Polecam umieszczenie stosownych informacji na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Sieradzu, na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Okręgowego w Sieradzu oraz przed wejściem do budynku Sądu.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.