Zarządzenie nr 23/2020

Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 19 marca 2020 r.

 

w sprawie wstrzymania od dnia 19 marca 2020 roku do odwołania wysyłki wszelkich pism sądowych, z doręczeniem których związane jest rozpoczęcie biegu terminów sądowych z wyłączeniem spraw pilnych, egzekucyjnych i wieczystoksięgowych

 

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-Co V-2 na podstawie art. 22 § 1 pkt 1, art. 37a § 1 i art, 54 § 2, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz, 365) oraz § 30 ust. 1 pkt 6 i 15, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1141 ze zm.), a także przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r., poz. 374) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020 r., poz. 433)

 

zarządzam:

 

§1

Wstrzymuję w okresie od dnia 19 marca 2020 roku do odwołania wysyłkę wszelkich pism sądowych, z doręczeniem których związane jest rozpoczęcie biegu terminów procesowych, z wyłączeniem spraw pilnych wskazanych w Zarządzeniu nr 15/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 15 marca 2020 roku, egzekucyjnych i wieczystoksięgowych.

 

§2

Wstrzymuję w okresie od dnia 19 marca 2020 roku do odwołania przekazywanie akt wraz ze środkami odwoławczymi sądowi odwoławczemu, za wyjątkiem spraw pilnych.

 

§3

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Okręgowego w Sieradzu oraz przed wejściem do budynku Sądu.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.