Zarządzenie nr 17/2020

Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu

i Dyrektora Sądu Okręgowego w Sieradzu
z dnia 13 marca 2020 r.

 

Na podstawie art. 22 § 1 oraz art. 3la § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych
oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi
w zw. z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie

zakażenia koronawirusem SARS-Co V-2 i art. 207 § 1 Kodeksu pracy


zarządzamy  w okresie od dnia 13 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.


§1

Ograniczenie obecności w Sądzie Okręgowym w Sieradzu jedynie do osób wezwanych lub  zawiadomionych w sprawach pilnych, wymagających niezwłocznego rozpoznania (wejście do Sądu odbywać się będzie za okazaniem wezwania  lub zawiadomienia) i pod warunkiem wyrażenia zgody na zbadanie temperatury, które przeprowadzą wyznaczeni do  tego pracownicy; publikacja orzeczeń odbywa się bez udziału stron -  o treści wydanych orzeczeń można dowiadywać się telefonicznie lub przez  Portal Informacyjny,

§2

Ograniczenie funkcjonowania:

  • Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego poprzez zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesantów na rzecz obsługi zdalnej (z zaleceniem składania wniosków drogą pocztową),
  • zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesantów w sekretariatach Wydziałów na rzecz obsługi zdalnej (telefonicznej bądź za pomocą wykorzystania środków elektronicznych),

§3

Odwołanie dyżurów Prezesa i Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu, ( skargi należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznie)

§4

Ustalenie godzin urzędowania Sądu: od poniedziałku do piątku 7.30 do 15.30 - zniesienie dyżurów w poniedziałki od 15.30 – 18.00,

§5

Przesyłanie dokumentów do legalizacji tylko i wyłącznie listownie, nie ma możliwości składania dokumentów osobiście,

§6
Z  dniem 13 marca 2020 r.  do 31 marca 2020 r.  wstrzymanie  przeprowadzania w Sądzie Okręgowym w Sieradzu wideokonferencji na rzecz innych sądów,

§7
Sądowi kuratorzy zawodowi okręgu sieradzkiego wykonują  zadania w środowisku podopiecznych z ograniczeniem bezpośredniego kontaktu z podopiecznymi do minimum (jeżeli jest to możliwe - ustaleń w  prowadzonych  sprawach należy dokonywać za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej), jednakże jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że istnieje realne zagrożenie dla życia lub poważne zagrożenie dla zdrowia podopiecznego  czynności należy wykonywać  przy użyciu środków ochrony osobistej,

§8

ograniczenie dostępu  do akt sądowych do spraw pilnych nie objętych znoszeniem wokand,

§9
Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem podpisania.