Konwencja Praw Człowieka

Europejska Konwencja Praw Człowieka (plik pdf, 161 KB) - traktat międzynarodowy, który został przyjęty w 1950 roku i wszedł w życie trzy lata później. Konwencja określa zbiór praw i wolności oraz zobowiązuje państwa do ich zagwarantowania każdej osobie. Państwa oraz osoby indywidualne, mogą wnosić skargi do instytucji prawnych w Strasburgu, powołanych do życia na mocy Konwencji, w przypadku domniemania naruszenia zagwarantowanych praw przez państwo będące stroną Konwencji.

 

Konwencja ustanawia między innymi:

  • prawo do życia,
  • prawo do ochrony przed poddawaniem torturom oraz nieludzkiemu traktowaniu,
  • prawo do swobody i bezpieczeństwa osobistego,
  • prawo do sprawiedliwego procesu sądowego,
  • prawo do poszanowania życia prywatnego, rodzinnego, mieszkania i korespondencji,
  • wolność wyrażania opinii oraz wolność myśli, sumienia i wyznania,
  • prawo do pokojowego zgromadzania się oraz swobodnego stowarzyszania się,
  • zakaz stosowania kary śmierci.