Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne dotyczy postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa cywilnego (np. sprawy dot. umów, odszkodowań), rodzinnego (sprawy małżeńskie, między rodzicami a dziećmi), opiekuńczego (kwestie opieki, kurateli), prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz innych kategorii spraw, do których z mocy ustawy stosuje się regulacje dotyczące tego postępowania (np. sprawy z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, dotyczące aktów stanu cywilnego) (por. art. 1 k.p.c.).

Postępowanie cywilne dzielimy na procesowe i nieprocesowe. Postępowanie procesowe jest podstawowym modelem postępowania cywilnego i co do zasady każda sprawa cywilna podlega rozpoznaniu w procesie, chyba że przepis szczególny kieruje wybrane sprawy do rozpoznania w postępowaniu nieprocesowym.

W postępowaniu procesowym rozpoznawane są przykładowo sprawy dotyczące wykonania umów, o odszkodowanie, o rozwód, o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie ojcostwa, o ochronę prawa własności i innych praw rzeczowych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Szczególnymi rodzajami postępowania procesowego są: postępowanie uproszczone, nakazowe i upominawcze.

W postępowaniu nieprocesowym rozpoznaje się przykładowo sprawy o uznanie za zmarłego, ubezwłasnowolnienie, dotyczące władzy rodzicielskiej, o przysposobienie, z zakresu opieki i kurateli, o stwierdzenie zasiedzenia, o zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, stwierdzenie nabycia i dział spadku. Ważnym postępowaniem nieprocesowym jest ponadto postępowanie wieczystoksięgowe.

W postępowaniu procesowym możesz wziąć udział jako:

  • powód – osoba, która inicjuje postępowanie procesowe składając pozew;
  • pozwany – osoba, przeciwko której skierowane jest roszczenie powoda.

W postępowaniu nieprocesowym możesz wystąpić w roli:

  • wnioskodawcy – osoby, która inicjuje postępowanie składając wniosek;
  • uczestnika – osoby, której praw dotyczy wynik postępowania, a więc posiadającej interes prawny; uczestnikiem jest także sam wnioskodawca (por. art. 510 § 1 k.p.c.).

Ponadto w obu wymienionych wyżej formach postępowania cywilnego możesz wystąpić w charakterze świadka.

Przedstawione w niniejszym opracowaniu prawa i obowiązki obywatela w postępowaniu cywilnym co do zasady odnoszą się zarówno do powoda i pozwanego, jak i do wnioskodawcy i uczestnika. W przypadku różnicy zakresu przysługujących im praw i obowiązków zostały one omówione oddzielnie, z wyraźnym rozgraniczeniem w stosunku do poszczególnych ról w toku postępowania. Brak odniesienia do którejkolwiek z przedstawionych wyżej ról w toku postępowania oznacza zatem, że przedstawione niżej prawa i obowiązki dotyczą każdej z nich.