Osoby niesłyszące

Informacja dla osób doświadczonych trwale lub okresowo trudnościami w komunikowaniu się, zwanych dalej "osobami uprawnionymi"

 

W związku z ustawą z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) informujemy, iż Sąd Okręgowy w Sieradzu udostępnia usługi pozwalające na komunikowanie się osób uprawnionych w kontaktach z naszym Sądem za pomocą następujących środków:

  • korzystanie z poczty elektronicznej: boi@sieradz.so.gov.pl
  • przesyłanie faksów na numer 43 659 89 75
  • osobiste stawiennictwo w Sądzie: adres Sąd Okręgowy w Sieradzu, 98-200 Sieradzu, Al. Zwycięstwa 1– Biuro Obsługi Interesanta
  • przesłanie wypełnionych dokumentów na adres Sądu jak wyżej.

 

Ponadto Sąd Okręgowy w Sieradzu zapewnia:

  • możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej,
  • osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, zgłoszenie powinno być dokonane w formie pisemnej, bądź pocztą elektroniczną lub nadane faksem na podany powyżej numer,
  • dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie elektronicznej znajdują się w BIP naszego Sądu w zakładce "Informacje – Wzory i Formularze" oraz w formie papierowej na wniosek osoby uprawnionej.