Oddziały

ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNY


Kierownik Oddziału
Agnieszka Krawczyk

parter, pok. 14
tel. 43 826 66 50
administracja@sieradz.so.gov.pl


Do zakresu działania oddziału administracyjnego w Sądzie Okręgowym należą w szczególności:

 1. sprawy organizacyjne Sądu Okręgowego,
 2. sprawy etatowe i osobowe pracowników sądu okręgowego, z wyłączeniem spraw należących do zakresu działania innych organów,
 3. nadzór nad sprawami kadrowymi należącymi do działania jednostek podległych,
 4. sprawy dyscyplinarne,
 5. sprawy socjalno-bytowe pracowników Sądu Okręgowego,
 6. prowadzenie sekretariatów prezesa i wiceprezesa Sadu,
 7. sprawy ławników, biegłych sądowych, lekarzy sądowych, mediatorów,
 8. prowadzenie biura podawczego, biblioteki i ewidencji depozytów,
 9. nadzór nad działalnością utworzonego przy Sądzie Okręgowym punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego,
 10. nadzór nad biurem obsługi interesanta,
 11. nadzór nad archiwum zakładowym,
 12. sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości.

 

ODDZIAŁ FINANSOWY


Kierownik Oddziału
Kamil Zdzienicki

parter, pok. 32
tel. 43 826 66 54
kamil.zdzienicki@sieradz.so.gov.pl


Do zakresu działania oddziału finansowego w sądzie okręgowym należą w szczególności:

 1. opracowanie projektu budżetu Sądu Okręgowego w Sieradzu,
 2. wykonywanie budżetu Sądu Okręgowego w Sieradzu,
 3. kontrola przestrzegania w Sądzie Okręgowym zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych,
 4. prowadzenie rachunkowości Sądu Okręgowego,
 5. sprawy zaopatrzenia w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu,
 6. administrowanie nieruchomościami Sądu Okręgowego,
 7. sprawy dotyczące gospodarki środkami transportowymi,
 8. sprawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 9. zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych,
 10. prowadzenie sekretariatu dyrektora sądu,
 11. prowadzenie działalności inwestycyjnej sądów.