Aktualności

Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 12 marca 2020 r.

 

w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Sądu w związku z potencjalnym zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19

 

Na podstawie:

  • art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Tj. Dz.U. z 2020 roku , poz. 365),
  • ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374)

 

zarządzam:

 

§1

Odwołanie wszystkich rozpraw i posiedzeń wyznaczonych na terminy w okresie od dnia 13 do 31 marca 2020 roku w Sądzie Okręgowym w Sieradzu, za wyjątkiem spraw pilnych w sposób oczywisty wymagających odbycia posiedzenia.

 

§2

Odwołanie w okresie od dnia 13 do 31 marca 2020 roku planowanych badań w Opiniodawczych Zespołach Sądowych Specjalistów w Sieradzu i Zduńskiej Woli.

 

§3

Powiadomienie stron i uczestników o odwołaniu rozpraw i posiedzeń, osób wezwanych na badania w OZSS.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Lista spraw pilnych, wymagających rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłoki, podlegających wyłączeniu z zarządzeń dotyczących odwoływania rozpraw i posiedzeń z udziałem stron:

  1. sprawy w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania, sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary, oraz sprawy o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, sprawy, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;
  2. sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, wymagające wydania zarządzenia w trybie art. 569 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. • Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.), sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm ), sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, sprawy, w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich oraz sprawy dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo- wychowawczej, jak również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w wyżej wymienionych sprawach, a także sprawy w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem;
  3. sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U. z 2019 r. 2203 ze zm.);
  4. sprawy z wniosku, o którym mowa w art. 11 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.);
  5. sprawy związane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA);
  6. przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie;
  7. sprawy publikacyjne zwłaszcza w sprawach karnych z wyłączeniem spraw medialnych

 

Lista nie obejmuje spraw rozpoznawanych na posiedzeniach bez udziału stron, co do których nie istnieje potrzeba wprowadzania ograniczeń.

 

Jednocześnie rekomenduję, w zależności od potrzeby i pilności, podejmowanie indywidualnych decyzji przez przewodniczących wydziałów w zakresie innych spraw wymagających rozpoznania.

 

Szanowni Państwo

W związku z działaniami podejmowanymi na rzecz zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 zaleca się ograniczenie bezpośredniego kontaktu z Sądem wyłącznie do sytuacji wymagających osobistego stawiennictwa (uczestnictwa w rozprawach i posiedzeniach Sądu, gdy stawiennictwo jest obowiązkowe lub z innych przyczyn jest wymagane). W pozostałych przypadkach zaleca się ograniczenie do kontaktu telefonicznego, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub operatora pocztowego.

 

Dane kontaktowe do poszczególnych komórek organizacyjnych Sądu Okręgowego w Sieradzu:

Centrala
tel. 43 82 66 600

Sekretariat Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu
tel. 43 82 66 607
sekretariat@sieradz.so.gov.pl

Sekretariat Dyrektora Sądu Okręgowego w Sieradzu
tel. 43 82 66 602
dyrektor@sieradz.so.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów
tel. 43 82 66 609
boi@sieradz.so.gov.pl

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
tel. 43 82 66 691
krk@sieradz.so.gov.pl

Oddział Finansowy
tel. 43 82 66 654
gospodarczy@sieradz.so.gov.pl

Oddział Administracyjny
tel. 43 82 66 650
administracja@sieradz.so.gov.pl

I Wydział Cywilny
tel. 43 82 66 611
cywilny@sieradz.so.gov.pl

II Wydział Karny
tel. 43 82 66 621
karny@sieradz.so.gov.pl

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
tel. 43 82 66 641
ubezpieczenia@sieradz.so.gov.pl

I OZSS w Sieradzu
tel. 43 82 66 661
ozss@sieradz.so.gov.pl

II OZSS w Zduńskiej Woli
tel. 43 82 66 692
ozss2@sieradz.so.gov.pl

 

więcej o Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

więcej o LIKWIDACJA PUNKTU KASOWEGO

więcej o Uchwała nr 1 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów

Strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [6] | 7 | 8 | 9 |