Komunikat w sprawie II W 63/21

Postanowieniem z 27 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Sieradzu umorzył, wszczęte na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu postępowanie p-ko Annie S. obwinionej o to, że; w dniu 30.11.2020 r. około godz. 19:15 w Sieradzu, przy ul. Rynek 12, na drzwiach wejściowych do budynku dokonała naniesienia kartki formatu A4 z napisem o treści: „Zaginęły prawa człowieka, znalazcę prosimy o zwrot” bez zgody zarządzającego tym budynkiem, to jest o czyn z art. 63a § 1 k.w. Za podstawę faktyczną rozstrzygnięcia Sąd przyjął brak w działaniu obwinionej cech społecznej szkodliwości, zaś za podstawę prawną art. 5 § 1 pkt. 2 k.p.w. w zw. z art. 62 § 2 k.p.w. oraz art. 119 § 2 pkt. 1 k.p.w. Orzeczenie nie jest prawomocne, a prawo wniesienia zażalenia przysługuje każdej ze stron.