Przebieg rozprawy

Jaki jest przebieg rozprawy sądowej?

Rozprawa zaczyna się od wywołania sprawy. Protokolant wyjdzie na korytarz i zaprosi na salę rozpraw wszystkie osoby, które przyszły w związku ze sprawą, posługując się w tym zakresie nazwiskiem oskarżonego (np. sprawa przeciwko Janowi Kowalskiemu). Wszystko to, co będzie miało miejsce podczas rozprawy, zostanie utrwalone w formie protokołu. W pierwszej kolejności sąd będzie sprawdzał czy wszyscy, którzy mają być obecni na rozprawie, przybyli na nią. Może się zdarzyć, że sprawa, w której zostałeś wezwany, zostanie odroczona (lub przerwana), tzn. nie będzie mogła się odbyć w tym terminie, ze względu na brak przybycia osób, których obecność jest obowiązkowa. Gdy jednak wszystko będzie się zgadzać, sąd po sprawdzeniu obecności poprosi świadków o opuszczenie sali rozpraw. Ty, jako pokrzywdzony, masz prawo pozostać na sali w trakcie całego procesu.

Teraz prokurator odczyta akt oskarżenia. Po jego odczytaniu sąd zwróci się do oskarżonego z pytaniem, czy ten przyznaje się do zarzucanego mu czynu i czy chce składać wyjaśnienia w sprawie. Jeżeli oskarżony z tego prawa skorzysta, usłyszysz jego wyjaśnienia. Zaraz potem sąd przesłucha właśnie Ciebie, a następnie będzie przesłuchiwał pozostałych świadków, a także oceniał i badał wiarygodność innych dowodów.

Po wyczerpaniu wszystkich dowodów w sprawie przewodniczący zamknie przewód sądowy i udzieli głosu stronom.

Jeżeli zdecydowałeś się występować w roli oskarżyciela bądź powoda cywilnego, będziesz mógł zabrać głos. Krótko przedstaw sądowi o co wnosisz.

Zaraz potem sąd przystąpi do narady, która poprzedza wydanie wyroku. Narada, jak i głosowanie nad mającym zapaść wyrokiem, są tajne, w związku z tym nie będziesz mógł być w tym czasie obecny na sali rozpraw. Gdy sąd będzie gotowy ogłosić wyrok, zostaniesz poproszony na salę. Ogłoszenie wyroku jest jawne (por. art. 108, 364 § 1, 381, 384-386, 405-406, 408 k.p.k.).

 

 

(źródło: "Informator dla pokrzywdzonego", www.pokrzywdzeni.gov.pl)