Informacje dla kandydatów na mediatorów

 • Mediacje w sprawach cywilnych

Listę stałych mediatorów prowadzi Prezes Sądu Okręgowego w Sieradzu na podstawie unormowań zawartych w rozdziale 6a ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

 

Stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która (art. 157 a usp):

 1. spełnia warunki określone w art. 1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17.11.1964r. – kodeks postępowania cywilnego,
 2. ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji,
 3. ukończyła 26 lat,
 4. zna język polski, nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego.
 6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł – zgodnie z obowiązującą ustawą o opłacie skarbowej na konto Urzędu Miasta w Sieradzu, (na rachunek bankowy UM Sieradz).

 

Wzór wniosku o wpis na listę stałych mediatorów określony został w  rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz. U. z 2016r. poz. 122) (plik pdf, 125 KB)

 

 • Mediatorzy w sprawach karnych


Prezes Sądu Okręgowego w Sieradzu prowadzi  wykaz instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego (na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych,  Dz.U.2015.716)

 

Mediatorem w sprawach karnych może być osoba, która zgodnie z §4 wskazanego Rozporządzenia spełnia następujące warunki:

 1. posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 2. korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. ukończyła 26 lat;
 4. zna język polski w mowie i piśmie;
 5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
 7. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków.


Osoby ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są przedłożyć Prezesowi Sądu Okręgowego w Sieradzu następujące dokumenty:

 1. podanie o wpis do wykazu,
 2. kwestionariusz osobowy lub CV,
 3. kopię dowodu osobistego,
 4. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw obywatelskich i cywilnych,
 5. aktualne zaświadczenie o niekaralności,
 6. kopię dyplomu ukończenia szkolenia na mediatora,
 7. dokumenty potwierdzające umiejętność likwidowania konfliktów oraz wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego wiedzę, w szczególności w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa,
 8. inne dokumenty, pisma rekomendacyjne i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów,
 9. oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzania mediacji,
 10. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 11. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł – zgodnie z obowiązującą ustawą o opłacie skarbowej na konto Urzędu Miasta w Sieradzu, (na rachunek bankowy UM Sieradz).

 

Instytucje ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są złożyć:

 1. wniosek o wpis do wykazu,
 2. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 3. kopię statutu,
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie warunków organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przeprowadzania postępowania mediacyjnego,
 5. osoba fizyczna występująca z ramienia instytucji składa komplet dokumentów, tak jak osoba ubiegająca się o wpis do wykazu.
 
 • Mediatorzy w sprawach nieletnich


Prezes Sądu Okręgowego w Sieradzu prowadzi  wykaz instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego (na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich, Dz. U. Nr 56 poz.591, ze zm.).


Osoby ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są przedłożyć Prezesowi Sądu Okręgowego w Sieradzu następujące dokumenty:

 1. podanie o wpis do wykazu,
 2. kwestionariusz osobowy lub CV,
 3. kopię dowodu osobistego,
 4. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw obywatelskich i cywilnych,
 5. aktualne zaświadczenie o niekaralności,
 6. kopię dyplomu ukończenia szkolenia na mediatora,
 7. obrazujące posiadane wykształcenie  z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz potwierdzające doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży,
 8. inne dokumenty, pisma rekomendacyjne i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 9. oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzania mediacji,
 10. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 11. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł – zgodnie z obowiązującą ustawą o opłacie skarbowej na konto Urzędu Miasta w Sieradzu, (na rachunek bankowy UM Sieradz).


Mediatorem w sprawach nieletnich nie może być:

Czynny zawodowo:

 • sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw,
 • adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny,
 • komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii,
 • funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej,
 • pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
 • pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz,
 • ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy.


Instytucje ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są złożyć:

  1. wniosek o wpis do wykazu,
  2. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
  3. kopię statutu,
  4. dokumenty potwierdzające posiadanie warunków organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przeprowadzania postępowania mediacyjnego,
  5. osoba fizyczna występująca z ramienia instytucji składa komplet dokumentów, tak jak osoba ubiegająca się o wpis do wykazu
  6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł – zgodnie z obowiązującą ustawą o opłacie skarbowej na konto Urzędu Miasta w Sieradzu, (na rachunek bankowy UM Sieradz).

 

Kandydat przedstawia oryginały dokumentów do poświadczenia kopii.

Dokumenty należy złożyć w biurze podawczym Sądu Okręgowego w Sieradzu lub nadać pocztą  na adres: al. Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz,  tel.  43 82 66 650, email : administracja@sieradz.so.gov.pl.