II Wydział Karny

Przewodniczący Wydziału:

SSO Marek Podwójniak

tel. 43 826 66 20

 

Sędziowie orzekający w wydziale:

SSO Małgorzata Chojnowska
SSO Jacek Klęk
SSO Marcin Rudnik

SSO Aneta Świniarska (wizytator)
SSO Jacek Wojdyn

 

Sekretariat Wydziału:

Kierownik sekretariatu - Katarzyna Domaradzka
I piętro, pok. 113
tel. 43 826 66 21

faks 43 656 89 72

karny@sieradz.so.gov.pl

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: godz. 730-1800
wtorek-piątek: godz. 900-1500

 

Nr rachunku, na który mogą być przelewane środki tytułem opłaty sądowej, w sprawach, dla których właściwy jest II Wydział Karny Sądu Okręgowego w Sieradzu:
25 1010 1371 0023 6522 3100 0000

 

Opłaty:

 • od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności - 80 zł,
 • od ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty - 2 % od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł,
 • od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego - 45 zł,
 • od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności - 45 zł,
 • od wniosku o zatarcie skazania - 45 zł,
 • od ponownej prośby o ułaskawienie - 45 zł,
 • od wniosku o wznowienie postępowania - 150 zł,
 • od kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji wyrok wydał sąd rejonowy - 450 zł,
 • kancelaryjna za wydanie odpisów z akt -za kopię uwierzytelnioną - 6 zł za stronę oraz za kopię nieuwierzytelnioną - 1zł za stronę,
 • za klauzulę wykonalności - 6 zł,
 • od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie - 45 zł,
 • od wniosku o przerwę w karze lub przedłużenie przerwy w karze - 60 zł.

 

Właściwość rzeczowa:

 • rozpoznawanie spraw w pierwszej instancji o:
  • zbrodnie,
  • występki wyszczególnione w art. 25§1 pkt 2 kpk,
  • występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu okręgowego popełnione na obszarze właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Sieradzu,
 • rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczenia i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w sądach rejonowych z tutejszego Okręgu, tj. Sądów Rejonowych w: Sieradzu, Łasku, Wieluniu i Zduńskiej Woli w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia,
 • przewidziane przez Kodeks postępowania karnego czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym w sprawach należących do właściwości rzeczowej sądu w pierwszej instancji (rozpoznanie zażaleń na zaskarżalne decyzje prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze, wyznaczanie obrońcy z urzędu, przedłużanie tymczasowego aresztowania, zarządzenie obserwacji psychiatrycznej),
 • inne sprawy przekazane przez ustawę, w tym m.in.:
  • rozpoznawanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach zakończonych orzeczeniem wskazanych wyżej sądów rejonowych,
  • rozpoznawanie wniosków o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
  • należące do właściwości sądu okręgowego, a przewidziane przez ustawę z 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego [Dz.U. Nr 34, poz. 149 z póź. zm.],
  • postępowanie wykonawcze w sprawach rozpoznanych w pierwszej instancji przez II Wydział Karny Sądu Okręgowego w Sieradzu,
 • rozstrzyganie spraw penitencjarnych z Zakładu Karnego w Sieradzu,
 • nadzór nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego.

 

Właściwość miejscowa:

Właściwość miejscowa Wydziału II Karnego Sądu Okręgowego w Sieradzu obejmuje właściwość miejscową wszystkich Sądów Rejonowych w Łasku, Sieradzu, Wieluniu i Zduńskiej Woli.

 

System dozoru elektronicznego: