I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału:

SSO Barbara Bojakowska

tel. 43 826 66 10

 

Sędziowie orzekający w wydziale:

SSO Elżbieta Zalewska-Statuch
SSO Antoni Smus
SSO Joanna Składowska

SSO Robert Pabin
SSO Katarzyna Powalska
SSO Przemysław Majkowski

SSO Tomasz Choczaj

SSO Dagmara Kos

SSO Elżbieta Sadowska-Augustyniak

 

Sekretariat Wydziału:

Kierownik sekretariatu - Halina Nowakowska
I piętro, pok. 102
tel. 43 826 66 11

faks 43 656 89 71

cywilny@sieradz.so.gov.pl

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: godz. 730-1800
wtorek-piątek: godz. 900-1500

 

Nr rachunku, na który mogą być przelewane środki tytułem opłat sądowych w sprawach, dla których właściwy jest I Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Sieradzu:
25 1010 1371 0023 6522 3100 0000

 

Właściwość rzeczowa:

 • rozpoznawanie w pierwszej instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz rozpoznawanie w drugiej instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw przeciwko nieletniemu o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego,
 • sprawy o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o unieważnienie uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia, spraw o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,
 • roszczenia wynikające z Prawa prasowego,
 • spraw o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami oraz sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • spraw o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni.

 

Opłaty:

Zasady, wysokość i tryby pobierania opłat sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398). Zasadą jest, że do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. W zależności od rodzaju sprawy opłata może być stała, stosunkowa lub podstawowa:

 • opłatę stałą pobiera się w sprawach oprawa niemajątkowe oraz we wskazanych w powyższej ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata ta nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 5.000 zł,
 • opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe i wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł,
 • opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej, jak również od podlegających opłacie pism wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 28.07.2005 r., wnoszonych przez stronę zwolnioną od kosztów sądowych.

 

Przykłady opłat stałych od spraw rozpoznawanych w Wydziale Cywilnym:

 • opłata stała w kwocie 100 zł - od wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części (np. ubezwłasnowolnienie),
 • opłata stała w kwocie 600 zł - od pozwu o: rozwód, separację, ochronę dóbr osobistych, ochronę niemajątkowych praw autorskich,
 • opłata stała w kwocie 300 zł - od wniosku o: uznanie orzeczenia sądu zagranicznego, stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego lub ugody zawartej przed Sądem zagranicznym.