Dane osobowe

Administrator Danych Osobowych - Prezes Sądu Okręgowego w Sieradzu

prezes@sieradz.so.gov.pl


Sekretariat
parter, pokój 8
tel. 43 826 66 07

sekretariat@sieradz.so.gov.pl

 

Administrator Danych Osobowych - Dyrektor Sądu Okręgowego w Sieradzu

dyrektor@sieradz.so.gov.pl


Sekretariat
parter, pokój 35
tel. 43 826 66 02

 

Inspektor Ochrony Danych

Mariusz Marchwacki

iod@sieradz.so.gov.pl

tel. 43 826 66 75

 

Adres do korespondencji: Sąd Okręgowy w Sieradzu, al. Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz.

 

 

 1. Administratorami danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Sieradzu są:
  • Prezes Sądu,
  • Dyrektor Sądu,
  • Minister Sprawiedliwości,
  w zakresie realizowanych zadań oraz
  • Sąd - w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej.
 2. Dane kontaktowe Administratorów Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Informacji podane zostały powyżej.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązku prawnego Administratorów określonego w przepisach prawa.
 4. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie stosownego postępowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Odbiorcą danych osobowych będą odpowiednie organy lub podmioty publiczne w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązków prawnych, które spoczywają na Administratorach. Odbiorcą danych osobowych będą również Podmioty przetwarzające te dane w imieniu Administratorów, z którymi zawarte zostały umowy o powierzeniu danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony przepisami prawa (w szczególności dotyczących archiwizowania i sposobu postępowania z aktami sądowymi oraz inną dokumentacją sądową), również przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratorów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 8. Na podstawie danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym również dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności związanych z prowadzeniem postępowań.
 10. Osobie której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

 

Klauzule informacyjne:

Klauzula informacyjna - umowy (plik pdf, 67 KB)

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny (plik pdf, 67 KB)

Klauzula informacyjna - dostęp do informacji publicznej (plik pdf, 66 KB)