Biegli sądowi

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE BIEGŁYCH SĄDOWYCH:

 • art. 157 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U z 2020 r. poz. 365 t.j);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 15, poz. 133 );
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1883 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2049);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 518).

 

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • ukończyła 25 lat;
 • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym;
 • posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami, ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa sądu okręgowego;
  biegłym – tłumaczem języka migowego – może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada „Certyfikat drugi - „T2” - tłumacz – biegły w zakresie języka migowego” lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych.

 

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego sądowego:

 1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu o ustanowienie biegłym sądowym z określeniem dziedziny ustanowienia;
 2. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (plik pdf, 401 KB);
 3. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (plik pdf, 325 KB);
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem związanym z ustanowieniem (plik pdf, 432 KB);
 5. oświadczenia, czy kandydat był już powołany do wydania opinii w charakterze biegłego ad hoc (plik pdf, 597 KB);
 6. curriculum vitae;
 7. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 8. kserokopię prawa wykonywania zawodu oraz dyplomu I lub II stopnia specjalizacji w przypadku osób ubiegających się o ustanowienie z zakresu nauk medycznych;
 9. aktualną opinię zakładu pracy lub organizacji zawodowej do której kandydat należy;
 10. aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 11. dowód osobisty do wglądu;
 12. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł – zgodnie z obowiązującą ustawą o opłacie skarbowej na konto Urzędu Miasta w Sieradzu, (na rachunek bankowy UM Sieradz).

 

Dokumenty należy składać osobiście w Sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu pok. 8, tel. 43 826 66 07 lub przesłać na adres: Sąd Okręgowy w Sieradzu Oddział Administracyjny, Al. Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz.

Załączone do wniosku kserokopie dokumentów winny być poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem lub osobiście przedłożone w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Sieradzu, celem poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem przez pracownika tut. sądu.

Biegły sądowy ustanowiony przy Sądzie Okręgowym w Sieradzu zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadamiania Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu o każdorazowej zmianie danych osobowych (formularz do pobrania (plik pdf, 235 KB)).

 

Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Sieradzu (plik pdf, 1 MB)

Uwaga lista zawiera tylko dane biegłych sądowych, którzy pisemnie wyrazili na to zgodę.

 

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu:

 1. wniosek w imieniu składa do Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia lub konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii;
 2. kopie dyplomów i zaświadczeń potwierdzających uprawnienia zawodowe kandydata;
 3. kwestionariusz osoby zawierający zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 4. zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego;
 5. opinię pracodawcy;
 6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł – zgodnie z obowiązującą ustawą o opłacie skarbowej na konto Urzędu Miasta w Sieradzu, (na rachunek bankowy UM Sieradz).

 

Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu powołanych przy Sądzie Okręgowym w Sieradzu (plik pdf, 337 KB)

Uwaga lista zawiera tylko dane biegłych sądowych, którzy pisemnie wyrazili na to zgodę.