Bezpłatna pomoc prawna

 

Instytucje oferujące bezpłatną pomoc prawną:

 

 

 


 

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sieradzu

pokrzywdzeni.trampolina@gmail.com

 • Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sieradzu
  ul. Krakowskie Przedmieście 123 A (budynek Parafii - parter)
  98-200 Sieradz
  Dyżury osoby pierwszego kontaktu
  poniedziałek godz. 13:00 – 20:00
  wtorek godz. 13:00 – 20:00
  środa godz. 8:00 – 15:00
  czwartek godz. 8:00 – 15:00
  piątek godz. 8:00 – 15:00
  sobota godz. 8:00 – 13:00

  tel. 43 659 20 09 (czynny w godzinach pracy ośrodka)
 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zduńskiej Woli
  ul. Łaska 88 (budynek Trampoliny - III piętro)
  98-220 Zduńska Wola
  Dyżury osoby pierwszego kontaktu
  poniedziałek godz. 11:00 – 16:00
  piątek godz. 08:00 – 13:00

  tel. 608 274 141 (czynny w godzinach pracy punktu)
 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łasku
  Plac 11 Listopada 27
  98-100 Łask
  Dyżury osoby pierwszego kontaktu
  środa godz. 15:00 - 20:00
  czwartek godz. 8:00 - 13:00

  tel. 608 274 141 (czynny w godzinach pracy punktu)
 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wieluniu
  ul. Joanny Żubr 37 (budynek Parafii, parter)
  98-300 Wieluń
  Dyżury osoby pierwszego kontaktu
  wtorek godz. 13:00 – 18:00
  środa godz. 8:00 – 13:00

  tel. 608 274 141 (czynny w godzinach pracy punktu)

 

Formy pomocy pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym:

 • organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
 • pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;
 • organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;
 • organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
 • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy;
 • organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
 • usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw;
 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
 • finansowanie kosztów wyjazdu:
  • osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
  • uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc;
 • finansowanie robót budowlanych, w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;
 • zakup urządzeń i wyposażenia.

 

Formy pomocy świadkom i osobom im najbliższym:

 • organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej;
 • pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.

 


 

Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką udzielającą bezpłatnej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.

 

MOIK funkcjonuje w lokalnach

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Polna 18/20 w Sieradzu

poniedziałek - czwartek w godz. 8.00 - 19.00

piątek w godz. 8.00 - 16.00

tel. 43 827 41 19

tel. zaufania 92 88

moik@mopssieradz.pl

 

Działalność Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej realizowana jest poprzez:

 • kontakt telefoniczny,
 • bezpośredni kontakt w Ośrodku - udzielanie bezpłatnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego i prawnego oraz kryzysowej psychoterapii indywidualnej i rodzinnej,
 • intewencje środowiskowe w miejscu zamieszkania lub w miejscu przebywania osoby w kryzysie,
 • zabezpieczenie schronienia osobom, które znajdują się w sytuacji zagrożenia życia bądź niebezpieczeństwa ze strony otoczenia, np. kobietom i dzieciom bitym, narażonym na agresje,
 • reprezentowanie przez pracowników Ośrodka (nieodpłatne i na życzenie klienta) ich interesów w instytucjach.

 

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

 • konflikty rodzinne,
 • przemoc domowa,
 • przemoc seksualna,
 • bezrobocie,
 • trudności mieszkaniowe,
 • zagrożenie eksmisją,
 • bezdomność,
 • wypadki losowe,

 

Zakres usług:

pomoc psychologiczna

poniedziałek 16.00-18.00

wtorek 16.00-18.00

środa 16.30-18.30

czwartek 16.30-18.30

pomoc prawna

poniedziałek 17.00-19.00

wtorek 17.00-19.00

środa 17.00-19.00

czwartek 17.00-19.00

pomoc socjalna

poniedziałek 8.00-19.00

wtorek 8.00-19.00

środa 8.00-19.00

czwartek 8.00-19.00

piątek 8.00-16.00

 


 

Państwowa Inspekcja Pracy - Oddział w Sieradzu

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 64
98-200 Sieradz

poniedziałek - piątek w godz. 08.00 - 16.00

43 822 49 29, 43 828 61 06

sieradz@lodz.pip.gov.pl

 

Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy.

 


 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sieradzu

Pl. Wojewódzki 3
98-200 Sieradz

tel. 43 822 73 59

fax 43 822 78 61

rzecznikesi@wp.pl

 

Do kompetencji Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 • wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.