Zarządzenie Nr 24/2020

Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu

z dnia 20 marca 2020 r.

 

w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Sądu w związku z potencjalnym zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19

 

Na podstawie:

 

§ 1

Odwołuję wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne w Sądzie Okręgowym w Sieradzu wyznaczone w okresie od dnia 1 kwietnia 2020r. do dnia 30 kwietnia 2020r.,
z wyłączeniem spraw pilnych, wymienionych w zarządzeniu Prezesa Sądu Okręgowego
w Sieradzu Nr 15/2020.

 

§ 2

Zmieniam zarządzenia Prezesa Okręgowego w Sieradzu:

w ten sposób, że wymienione ramy czasowe wydanych regulacji wprowadzone na okres od 13 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku  - zastępuję określeniem „od 13 marca 2020r. do odwołania”,


§ 3

Polecam powiadomienie stron i uczestników o odwołaniu rozpraw i posiedzeń.

 

§ 4

Polecam umieszczenie stosownych informacji na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Sieradzu, na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Okręgowego w Sieradzu oraz przed wejściem do budynku Sądu.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.