Postępowanie cywilne

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia. Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.

 

Jakie korzyści daje mediacja?

 

Jak sprawa trafia do mediacji?

 

Kto decyduje o wyborze mediatora?

 

Jak długo może trwać mediacja?

 

Jak przebiega mediacja?

 

W jaki sposób może zakończyć się mediacja?

 

Ile kosztuje mediacja?