Biuletyn Informacji Publicznej

Wydziały

I Wydział Cywilny

Właściwość rzeczowa:

 • rozpoznawanie w pierwszej instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz rozpoznawanie w drugiej instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw przeciwko nieletniemu o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego,
 • sprawy o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o unieważnienie uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia, spraw o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,
 • roszczenia wynikające z Prawa prasowego,
 • spraw o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami oraz sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • spraw o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni.

 

I Wydział Cywilny - Sekcja Rozwodowa

 

II Wydział Karny

Właściwość rzeczowa:

 • rozpoznawanie spraw w pierwszej instancji o:
  • zbrodnie,
  • występki wyszczególnione w art. 25§1 pkt 2 kpk,
  • występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu okręgowego popełnione na obszarze właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Sieradzu,
 • rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczenia i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w sądach rejonowych z tutejszego Okręgu, tj. Sądów Rejonowych w: Sieradzu, Łasku, Wieluniu i Zduńskiej Woli w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia,
 • przewidziane przez Kodeks postępowania karnego czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym w sprawach należących do właściwości rzeczowej sądu w pierwszej instancji (rozpoznanie zażaleń na zaskarżalne decyzje prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze, wyznaczanie obrońcy z urzędu, przedłużanie tymczasowego aresztowania, zarządzenie obserwacji psychiatrycznej),
 • inne sprawy przekazane przez ustawę, w tym m.in.:
  • rozpoznawanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach zakończonych orzeczeniem wskazanych wyżej sądów rejonowych,
  • rozpoznawanie wniosków o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
  • należące do właściwości sądu okręgowego, a przewidziane przez ustawę z 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego [Dz.U. Nr 34, poz. 149 z póź. zm.],
  • postępowanie wykonawcze w sprawach rozpoznanych w pierwszej instancji przez II Wydział Karny Sądu Okręgowego w Sieradzu,
 • rozstrzyganie spraw penitencjarnych z Zakładu Karnego w Sieradzu,
 • nadzór nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego.

 

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Właściwość rzeczowa:

 • rozstrzyganie spraw pierwszej instancji:
  • z zakresu prawa pracy, gdzie wartość przedmiotu sporu przewyższa 75.000 zł,
  • z zakresu ubezpieczeń społecznych: o rentę, emeryturę, ustalenie istnienia ubezpieczenia, roszczenia ze stosunków prawnych między członkami otwartych funduszy emerytalnych a tymi funduszami lub ich organami,
 • rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w sądach rejonowych z tutejszego Okręgu, tj. Sądów Rejonowych w: Sieradzu, Wieluniu i Zduńskiej Woli w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

 

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Sieradzu:

 • SSO Barbara Bojakowska - I Wydział Cywilny (Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i ochrony praw człowieka ws. cywilnych)
 • SSO Tomasz Choczaj - I Wydział Cywilny (wizytator)
 • SSO Małgorzata Chojnowska - II Wydział Karny (wizytator)
 • SSO Sławomir Górny - IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • SSO Jacek Klęk - II Wydział Karny
 • SSO Dagmara Kos - I Wydział Cywilny
 • SSO Przemysław Majkowski - I Wydział Cywilny (koordynator do spraw mediacji)
 • SSO Marek Masłowski - II Wydział Karny
 • SSO Sławomir Matusiak - IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • SSO Robert Pabin - I Wydział Cywilny
 • SSO Marek Podwójniak - II Wydział Karny
 • SSO Katarzyna Powalska - I Wydział Cywilny (wizytator)
 • SSO Marcin Rudnik - II Wydział Karny
 • SSO Joanna Składowska - I Wydział Cywilny (wizytator)
 • SSO Antoni Smus - I Wydział Cywilny
 • SSO Aneta Świniarska - II Wydział Karny (wizytator)
 • SSO Jacek Wojdyn - II Wydział Karny (Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i ochrony praw człowieka ws. karnych)
 • SSO Elżbieta Zalewska-Statuch - I Wydział Cywilny
 • SSO Dorota Załęska - IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
przejdź do góry strony