Biuletyn Informacji Publicznej

Oddziały

ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNY


Kierownik Oddziału
Zdzisława Oderkiewicz

parter, pok. 14
tel. 43 826 66 50
fax 43 827 10 14
administracja@sieradz.so.gov.pl


Do zakresu działania oddziału administracyjnego w Sądzie Okręgowym należą w szczególności:

 1. sprawy organizacyjne sądu okręgowego;
 2. sprawy socjalno-bytowe pracowników sądu okręgowego;
 3. prowadzenie sekretariatów prezesa i wiceprezesa(ów);
 4. sprawy ławników, biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, lekarzy sądowych, syndyków upadłości, mediatorów i kuratorów ustanawianych na podstawie ustawy o KRS;
 5. prowadzenie biura podawczego, biura obsługi interesanta, biblioteki i ewidencji depozytów;
 6. nadzór nad działalnością utworzonego przy sądzie okręgowym punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego;
 7. nadzór nad archiwum zakładowym;
 8. sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości;
 9. sprawy zaopatrzenia sądu okręgowego w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu;
 10. administrowanie nieruchomościami sądu okręgowego;
 11. sprawy dotyczące gospodarki środkami transportowymi;
 12. sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w sądzie okręgowym i nadzór nad tymi sprawami w jednostkach podległych;
 13. zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych;
 14. sprawy etatowe i osobowe pracowników sądu okręgowego, z wyłączeniem spraw należących do zakresu działania innych organów;
 15. nadzór nad sprawami kadrowymi należącymi do zakresu działania jednostek podległych;
 16. sprawy dyscyplinarne.

 

ODDZIAŁ FINANSOWY


Kierownik Oddziału
Kacper Kominiarek

parter, pok. 32
tel. 43 826 66 54
k.kominiarek@sieradz.so.gov.pl


Do zakresu działania oddziału finansowego w sądzie okręgowym należą w szczególności:

 1. opracowanie projektu budżetu sądów w danym okręgu sądowym oraz projektu budżetu sądu okręgowego;
 2. wykonywanie budżetu sądów w danym okręgu sądowym oraz budżetu sądu okręgowego;
 3. kontrola przestrzegania w danym okręgu sądowym zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych;
 4. prowadzenie rachunkowości sądu okręgowego;
 5. prowadzenie sekretariatu dyrektora sądu.
przejdź do góry strony