Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs na stanowisko audytora

Sąd Okręgowy w Sieradzu
Aleja Zwycięstwa 1
98-200 Sieradz

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
- na stanowisko audytora wewnętrznego - w wymiarze 1/2 etatu

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zawarte w art. 272 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (j.t Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),
 • wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego z dnia 01.02.2010 r. (Dz. U. z 2010 r, Nr 21, poz. 108),
 • zgodny z standardami audytu wewnętrznego.

 

 

Niezbędne wymagania związane z danym stanowiskiem pracy:

 

Audytorem wewnętrznym może być osoba, która:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada wyższe wykształcenie;
 5. posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
  • jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
  • złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
  • uprawnienia biegłego rewidenta.

 

 

Dodatkowe wymagania związane z danym stanowiskiem pracy:

 

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w resorcie sprawiedliwości lub w administracji państwowej,
 • znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych, rachunkowości oraz przepisów regulujących ustrój i organizację sądów,
 • znajomość przepisów dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz obowiązujących standardów audytu,
 • kreatywność, komunikatywność, zdolności analityczne
 • obiektywizm

 

 

Kandydat winien złożyć następujące dokumenty:

 

 1. podanie o zatrudnienie ze wskazaniem sygnatury konkursu i nazwy stanowiska,
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej (podpisane ręcznie ),
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w pracy w resorcie sprawiedliwości lub administracji państwowej,
 5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego, o których mowa w pkt. 5 niezbędnych wymagań,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 18 lipca 2014 r. bezpośrednio w siedzibie sądu (w biurze podawczym) lub wysłać na adres: Sąd Okręgowy w Sieradzu, Aleja Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądownictwie i prokuraturze (j.t. Dz. U. z 2014 r, poz. 400).

 

 

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO
W SIERADZU
Robert Szczepaniak

 

Lista kandydatów (plik pdf)

Wyniki II etapu konkursu (plik pdf)

Wyniki konkursu (plik pdf)

przejdź do góry strony