Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Sąd Okręgowy w Sieradzu, siedziba: 98-200 Sieradz. Aleja Zwycięstwa 1
ogłasza konkurs na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w SieradzuTermin konkursu: 24 kwietnia 2012 r. godz. 10.00
Miejsce przeprowadzenia konkursu: Sąd Okręgowy w Sieradzu, sala konferencyjna


Wymagania:

Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata,
 5. ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin.

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
 4. zaświadczenie o ukończeniu aplikacji lub zdanym egzaminie, o którym mowa w pkt. 5 wymagań dot. kandydata,
 5. oświadczenie kandydata, że korzysta z pełni praw publicznych i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 7. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.


Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 30 marca 2012 r. bezpośrednio w siedzibie sądu lub wysłać na adres: Sąd Okręgowy w Sieradzu, Aleja Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Po weryfikacji dokumentów zostanie sporządzona lista kandydatów dopuszczonych do konkursu, które zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń tut. sądu oraz na stronie internetowej www.sieradz.so.gov.pl w dziale aktualności, nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.


PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO
W SIERADZU
Barbara Bojakowska


Lista osób, które zakwalifikowały się do uczestnictwa w konkursie (plik pdf 112 KB)

Informacja o wynikach konkursu (plik pdf 21 KB)

przejdź do góry strony