Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii

Sąd Okręgowy w Sieradzu, siedziba: 98-200 Sieradz. Aleja Zwycięstwa 1
ogłasza konkurs na stanowisko

specjalisty w zakresie psychologii – w wymiarze 1 etat w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Sieradzu z/s w Zduńskiej Woli

 

Termin konkursu: 7 września 2016 r. ( I etap)

Miejsce przeprowadzenia konkursu: Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli, siedziba: 98-220 Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 19

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 05.08.2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U.2015.1418) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11.03.2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz. U. 2016.367)

 

Wymagane kwalifikacje:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwa innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 3. nieposzlakowana opinia;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. brak prowadzonych postępowań o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii
 7. ukończone wyższe studia z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskany tytuł magistra lub ukończone zagraniczne studia z zakresu psychologii uznane w Rzeczypospolitej Polskiej
 8. co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnia praktyka kliniczna

 

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 1. wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu o zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii
 2. życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających ukończenie studiów jw.
 4. oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających staż jw.
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwa innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 6. oświadczenie, że ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 7. oświadczenie, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 8. zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii wydane zgodnie wymogami określonymi w § 3 pkt. 8 wymienionego wyżej rozporządzenia
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Dokumenty w zamkniętych kopertach należy złożyć w terminie do dnia 19 sierpnia 2016 r. bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Sieradzu – biuro podawcze lub wysłać na adres: Sąd Okręgowy w Sieradzu, Aleja Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz z podaniem oznaczenia konkursu.

W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

 

Kryteria oceny:

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap - wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, polegające na ocenie czy zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne, czy zostało złożone w terminie i czy kandydat spełnia wymagania określone w w/wym. ustawie,

II etap – praca pisemna polegająca na rozwiązaniu wybranego przez kandydata jednego z dwóch zadań przygotowanych przez komisję konkursową, ocena pracy pisemnej nastąpi zgodnie z wytycznymi określonymi w § 8 pkt.4 w/wym. rozporządzenia,

III etap – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja konkursowa sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zadań na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii.

 

Po weryfikacji zgłoszeń zostanie sporządzona lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu, która zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń tut. sądu oraz na stronie internetowej www.sieradz.so.gov.pl w dziale oferty pracy nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia II etapu konkursu.

 

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO
W SIERADZU
Barbara Bojakowska

 

 

 

Wyniki I etapu konkursu (plik pdf)

Wyniki konkursu (plik pdf)

przejdź do góry strony