Biuletyn Informacji Publicznej

Numer referencyjny I.A 222-9/2010
Data ogłoszenia 2010-08-17
Data zakończenia 2010-08-31

Sąd Okręgowy w Sieradzu, 98-200 Sieradz, al. Zwycięstwa 1, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 125 000 EURO

 

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie na stronie internetowej zamawiającego: www.sieradz.so.gov.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania na stronie portalu internetowego Urzędu do upływu terminu składania ofert.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku Sądu Okręgowego i Rejonowego w Sieradzu al. Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Zamówienie realizowane będzie w okresie 2 lat od dnia 01.10.2010 do dnia 30.09.2012.

 

Wymagane od wykonawców warunki udziału w postępowaniu:

 

  1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takowych uprawnień.
  2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  3. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  4. Spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

 

Kryteria oceny ofert:
Cena – 80%
Doświadczenie i przygotowanie fachowe – 20%

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sieradz, al. Zwycięstwa 1, biuro podawcze w terminie do 31 sierpnia 2010 r. do godz. 9.30.

 

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

 

Kierownik Zamawiającego
JERZY KULESZA
Dyrektor Sądu Okręgowego
w Sieradzu


Pliki do pobrania:
1. ogloszenie_222-9.pdf
2. siwz_222-9.pdf
3. zmiana_siwz_222-9.pdf
4. Odpowiedz na pytanie.pdf
5. Odpowiedzi_na_pytania_2.pdf
6. wybor_oferty _222-9.pdf
7. informacja o zawarciu umowy.pdf
przejdź do góry strony