Biuletyn Informacji Publicznej

Numer referencyjny I.A.222-5 /13
Data ogłoszenia 2013-08-23
Data zakończenia 2013-09-07

Sąd Okręgowy w Sieradzu 98-200 Sieradz, al. Zwycięstwa 1, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130.000 EURO

 

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie na stronie internetowej zamawiającego: www.sieradz.so.gov.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania na stronie portalu internetowego Urzędu do upływu terminu składania ofert.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Sieradzu, al. Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz, w okresie  od  01.10.2013r do  30.09.2014 r.


Wymagane od wykonawców warunki udziału w postępowaniu:


  1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  3. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  4. Spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 i nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.


Kryterium oceny ofert:

Cena – 80%

Doświadczenie i przygotowanie fachowe – 20%

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego. Sieradz al. Zwycięstwa 1, pok. nr 33 w terminie do 06.09.2013 r. do godz. 930.

 

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 

 

 

Sieradz, 22.08.2013 r


Kierownik Zamawiającego

Dyrektor Sądu Okręgowego w Sieradzu

Z upoważnienia

Robert Szczepaniak


Pliki do pobrania:
1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA .pdf
2. Załącznik nr 1 do SIWZ .pdf
3. Załącznik nr 2 do SIWZ .pdf
4. Załącznik nr 3 do SIWZ .pdf
5. Załącznik nr 4 do SIWZ .pdf
6. Załącznik nr 5 do SIWZ .pdf
7. Załącznik nr 6 do SIWZ - umowa .pdf
8. Pytania IMPEL Cleaning.pdf
9. odpowiedzi na pytania 2.pdf
10. Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
11. Informacja o wyborze oferty.pdf
przejdź do góry strony