Biuletyn Informacji Publicznej

Dane osobowe

Administrator Danych Osobowych - Prezes Sądu Okręgowego w Sieradzu

prezes@sieradz.so.gov.pl


Sekretariat
parter, pokój 8
tel. 43 826 66 07

sekretariat@sieradz.so.gov.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

iod@sieradz.so.gov.pl

tel. 43 826 66 75

 

Adres do korespondencji: Sąd Okręgowy w Sieradzu, al. Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz.

 

 

  1. Administratorem danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Sieradzu jest Prezes Sądu.
  2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Informacji podane zostały powyżej.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązku prawnego Administratora określonego w przepisach prawa.
  4. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie stosownego postępowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  5. Odbiorcą danych osobowych będą odpowiednie organy lub podmioty publiczne w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązków prawnych, które spoczywają na Administratorze. Odbiorcą danych osobowych będą również Podmioty przetwarzające te dane w imieniu Administratora, z którymi zawarte zostały umowy o powierzeniu danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony przepisami prawa (w szczególności dotyczących archiwizowania i sposobu postępowania z aktami sądowymi oraz inną dokumentacją sądową), również przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  8. Na podstawie danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym również dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności związanych z prowadzeniem postępowań.
  10. Osobie której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
przejdź do góry strony