Biuletyn Informacji Publicznej

Biegli sądowi

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133).

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. ukończyła 25 lat życia,
 3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
 4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
 5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

 

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego sądowego:

 1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu o ustanowienie biegłym sądowym z określeniem dziedziny ustanowienia,
 2. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 3. kwestionariusz osobowy lub curriculum vitae,
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kserokopię dowodu osobistego,
 6. kserokopię prawa wykonywania zawodu oraz dyplomu I lub II stopnia specjalizacji w przypadku osób ubiegających się o ustanowienie z zakresu nauk medycznych,
 7. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wiadomości teoretycznych i praktycznych w dziedzinie ustanowienia,
 8. aktualną opinię zakładu pracy lub organizacji zawodowej do której kandydat należy,
 9. aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem związanym z ustanowieniem.

 

Dokumenty należy składać osobiście w Sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu pok. 8, tel. 43 826 66 07. W przypadku składania kserokopii należy okazać oryginały dokumentów w celu potwierdzenia „za zgodność”.

Dokumenty można również przesłać na adres: Sąd Okręgowy w Sieradzu Oddział Administracyjny Al. Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz.

Wydanie decyzji w sprawie ustanowienia biegłym sądowym podlega opłacie skarbowej w kwocie 10 zł (na rachunek bankowy UM Sieradz).

 

Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Sieradzu (plik pdf 530 KB)

Uwaga lista zawiera tylko dane biegłych sądowych, którzy pisemnie wyrazili na to zgodę.

 

Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w Sieradzu, powołanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 250, poz. 1883, ze zm.) jest publikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym w terminie miesiąca od dnia powołania.

Ogłoszenie Nr 3/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w Sieradzu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 8 listopada 2016 roku, poz. 4580.

 

Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu powołanych przy Sądzie Okręgowym w Sieradzu (plik pdf 333 KB)

przejdź do góry strony