Biuletyn Informacji Publicznej

Bezpłatna pomoc prawna

Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19 


 

 

 


 

Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką udzielającą bezpłatnej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.

 

MOIK funkcjonuje w lokalnach

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Polna 18/20 w Sieradzu

poniedziałek - czwartek w godz. 8.00 - 19.00

piątek w godz. 8.00 - 16.00

tel. 43 827 41 19

tel. zaufania 92 88

moik@mopssieradz.pl

 

Działalność Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej realizowana jest poprzez:

 • kontakt telefoniczny,
 • bezpośredni kontakt w Ośrodku - udzielanie bezpłatnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego i prawnego oraz kryzysowej psychoterapii indywidualnej i rodzinnej,
 • intewencje środowiskowe w miejscu zamieszkania lub w miejscu przebywania osoby w kryzysie,
 • zabezpieczenie schronienia osobom, które znajdują się w sytuacji zagrożenia życia bądź niebezpieczeństwa ze strony otoczenia, np. kobietom i dzieciom bitym, narażonym na agresje,
 • reprezentowanie przez pracowników Ośrodka (nieodpłatne i na życzenie klienta) ich interesów w instytucjach.

 

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

 • konflikty rodzinne,
 • przemoc domowa,
 • przemoc seksualna,
 • bezrobocie,
 • trudności mieszkaniowe,
 • zagrożenie eksmisją,
 • bezdomność,
 • wypadki losowe,

 

Zakres usług:

pomoc psychologiczna

poniedziałek 16.00-18.00

wtorek 16.00-18.00

środa 16.30-18.30

czwartek 16.30-18.30

pomoc prawna

poniedziałek 17.00-19.00

wtorek 17.00-19.00

środa 17.00-19.00

czwartek 17.00-19.00

pomoc socjalna

poniedziałek 8.00-19.00

wtorek 8.00-19.00

środa 8.00-19.00

czwartek 8.00-19.00

piątek 8.00-16.00

 


 

Państwowa Inspekcja Pracy - Oddział w Sieradzu

ul. Wojska Polskiego 102
98-200 Sieradz

poniedziałek w godz. 8.30 - 18.00

wtorek - piątek w godz. 13.00 - 15.00

43 826 31 25, 43 828 61 10 w godz. 13.00 – 15.00

 

Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy.

 


 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sieradzu

Pl. Wojewódzki 3
98-200 Sieradz

tel. 43 822 73 59

fax 43 822 78 61

rzecznikesi@wp.pl

 

Do kompetencji Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 • wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 


 

Fundacja Centrum Praw Kobiet

 

Fundacja Centrum Praw Kobiet udziela porad i informacji z następujących dziedzin prawa:

 • Prawo cywilne, w tym głównie prawo rodzinne i opiekuńcze
  W ramach poradnictwa z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawnicy świadczą pomoc dotyczącą problematyki rozwodów, separacji, świadczeń alimentacyjnych, podziału majątku i zasiłków rodzinnych;
 • Prawo karne
  W ramach poradnictwa z zakresu prawa karnego, prawnicy świadczą pomoc dotyczącą przestępstw związanych z przemocą domową i przestępstw na tle seksualnym;
 • Prawo pracy
  W ramach poradnictwa z zakresu prawa pracy, prawnicy świadczą pomoc dotyczącą urlopów macierzyńskich i wychowawczych, mobbingu, molestowania seksualnego w miejscu pracy oraz niesłusznych zwolnień z pracy.

 

Porady i informacje prawne udzielane są w trzech formach:

 • W siedzibie Fundacji
  W celu umówienia się na osobiste spotkanie z prawnikiem, należy wcześniej skontaktować się z Fundacją, pod numerem telefonu:
  22 652 01 17
 • Drogą e-mailową
  W celu uzyskania informacji prawnej drogą e-mailową, należy przesłać e-maila z pytaniem, na adres e-mailowy:
  porady.prawne@cpk.org.pl
 • Drogą listowną
  W celu uzyskania informacji prawnej drogą listowną, należy przesłać list z jasno sformułowanym problemem na adres Fundacji:
  Centrum Praw Kobiet
  ul. Wilcza 60 lok. 19
  00-679 Warszawa

 


 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka - Pomoc prawna dla uchodźców i migrantów

 

Cudzoziemcy pragnący otrzymać pomoc prawną mogą kontaktować się z prawnikami pracującymi w programie osobiście na dyżurach, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem faksu.
tel. 22 556 44 66
fax 22 556 44 51
refugees@hfhrpol.waw.pl

 

Wymagane jest przynoszenie lub przesyłanie wszystkich pism procesowych oraz innych dokumentów mających znaczenie dla sprawy.

 


 

Komitet Ochrony Praw Dziecka

 

Oferta pomocowa Centrum Interwencyjnego jest kierowana do:

 • dzieci
 • rodziców lub opiekunów dzieci
 • osób zawodowo pracujących z dziećmi i rodzinami
 • innych osób zaniepokojonych sytuacją dziecka

 

Formy pomocy:

 • pomoc psychologiczna i pedagogiczna: poradnictwo, konsultacje i psychoterapia indywidualna,
 • mediacje rodzinne,
 • badania i diagnozy psychologiczno-seksuologiczne dzieci,
 • grupy psychoedukacyjne dla rodziców rozwodzących się,
 • grupy psychoterapeutyczne dla osób doświadczających kryzysu po rozstaniu,
 • pomoc prawna

 

Formy kontaktu:

 • osobiście – w siedzibie KOPD, po uprzednim umówieniu telefonicznym lub listownym
  ul. Hoża 27 a lok. 5, III piętro 00-521 Warszawa
 • telefonicznie
  tel. 22 626 94 19
  fax 22 745 71 80
 • listownie – drogą pocztową lub emailem
  kopd@kopd.pl

 

Godziny pracy Centrum Interwencyjnego:
pon.-pt. godz. 9.00-17.00.

 

Wszystkie formy pomocy oferowane w Centrum Interwencyjnym KOPD są bezpłatne.

 


 

Rzecznik Ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44 (dawny budynek Uniwersalu)
00-024 Warszawa
tel. 22 333 73 26
tel. 22 333 73 27
fax 22 333 73 29

 

Formy kontaktu:

 • listownie - skargi i prośby o interwencję,
 • pocztą elektroniczną - pytania w zakresie wątpliwości interpretacyjnych powstających na tle stosowania prawa ubezpieczeniowego i zabezpieczenia emerytalnego oraz krótkich zapytań zwiazanych z problematyką ubezpieczeń oraz zabezpieczenia emerytalnego,
  biuro@rzu.gov.pl
 • telefonicznie
  tel. 22 333 73 28 (w godzinach 9.00-19.00) - ubezpieczenia gospodarcze
  tel. 22 333 73 26 (w godzinach 10.00-16.00) - ubezpieczenia emerytalne
  tel. 22 333 73 27 (w godzinach 10.00-16.00) - ubezpieczenia emerytalne

 


 

Fundacja Integracja

ul. Dzielna 1
00-169 Warszawa

 

Forma kontaktu:

telefonicznie - informacja w sprawach dotyczących rynku pracy, zagadnień prawno-socjalnych, edukacji, rehabilitacji, świadczeń i orzecznictwa
tel. 801 801 015 (w godzinach 8.00-17.00) - całkowity koszt połączenia wynosi 0,40 zł brutto

przejdź do góry strony