Biuletyn Informacji Publicznej

Numer referencyjny 485460 - 2013
Data ogłoszenia 2013-11-27
Data zakończenia 2013-12-05

Sieradz: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Nowej Księgi Wieczystej dla Sądów Rejonowych okręgu sieradzkiego.
Numer ogłoszenia: 485460 - 2013; data zamieszczenia: 26.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Sieradzu , Aleja Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie, tel. 043 8266675, faks 043 8271014.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sieradz.so.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Nowej Księgi Wieczystej dla Sądów Rejonowych okręgu sieradzkiego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby systemu Nowej Księgi Wieczystej na rzecz sądów rejonowych okręgu sieradzkiego - tj. Stacji roboczych wraz z monitorem w ilości 41 zestawów wraz z oprogramowaniami 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną sprzętu określono w Załączniku nr 5 do SIWZ. 3. Wykaz jednostek organizacyjnych - sądów rejonowych na rzecz których prowadzone jest postępowanie stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Wykaz lokalizacji dostaw oraz ilości dostarczane w ramach zamówienia wskazano w Załączniku nr 9 do SIWZ. Dokładna lista dystrybucyjna dostaw na poszczególne sądy zostanie przekazana Dostawcy w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.40.00-2, 48.51.70.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) .

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w postępowaniu. Zamawiający wymaga w tym zakresie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a) W przypadku składania oferty - wykonał co najmniej dwa zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego* o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w postępowaniu. Zamawiający wymaga w tym zakresie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 5) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dot. sytuacji finansowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową: a) W przypadku składania oferty - w wysokości nie mniejszej niż: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych); W zakresie dot. sytuacji ekonomicznej Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w postępowaniu. Zamawiający wymaga w tym zakresie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) (Stacja robocza wraz z monitorem): a) Raport z testu wydajności SYSmark 2012 Preview Rating potwierdzający osiągnięcie przez procesor stacji roboczej wyniku na poziomie min. 128 punktów (dopuszcza się wydruk ze strony internetowej http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2012web.html) b) Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta stacji roboczej z normami jakościowymi, potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego produktu normy PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważnej, w zakresie co najmniej projektowania i produkcji sprzętu komputerowego - certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny dla producenta urządzenia; c) Dokument poświadczający poprawną współpracę oferowanego modelu stacji roboczej z oferowanym systemem operacyjnym (dopuszcza się wydruk ze strony internetowej producenta oprogramowania); d) Dokument poświadczający głośność oferowanej stacji roboczej na poziomie maksymalnie 25 dB z pozycji operatora w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) - pomiar zgodny z normą PN-EN ISO 7779 lub równoważną oraz wykazany zgodnie z normą PN-EN ISO 9296 lub równoważną (w szczególności raport badawczy potwierdzający powyższe wymagania); e) Deklaracja zgodności CE oferowanej stacji roboczej; f) Deklaracja zgodności z dyrektywą ROHS UE o eliminacji substancji niebezpiecznych dla oferowanej stacji roboczej; g) Certyfikat lub wydruk ze strony internetowej http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov potwierdzający, że oferowana stacja robocza spełnia normę Energy Star co najmniej 5.0 lub równoważną; h) Karta katalogowa stacji roboczej i) Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające iż oferowany monitor odpowiada normie TCO co najmniej 5.0 lub równoważnej; j) Certyfikat lub wydruk ze strony internetowej http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov potwierdzający, że oferowany monitor spełnia normę Energy Star co najmniej 5.0 lub równoważną; k) Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta monitora z normami jakościowymi potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego produktu normy PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważnej, w zakresie co najmniej projektowania, i produkcji monitorów komputerowych - certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny dla producenta monitora; l) Karta katalogowa monitora m) Dokument poświadczający iż czytnik kart mikroprocesorowych jest zgodny z normą ISO 7816 - 1, 2, 3, 4 lub równoważną np. oświadczenie Wykonawcy lub producenta, (w przypadku niezintegrowanego czytnika z klawiaturą komputera) n) Deklaracja zgodności z dyrektywą ROHS UE o eliminacji substancji niebezpiecznych- dla czytnika kart mikroprocesorowych o) Przynajmniej jeden z certyfikatów bezpieczeństwa dla układu elektronicznego karty mikroprocesorowej: - ITSEC E3 HIGH lub wyższy poziom lub równoważny - Common Criteria EAL4 lub wyższy poziom lub równoważny, - FIPS 140-2 Level3 lub wyższy poziom lub równoważny. 2) Karta katalogowa urządzenia. a) Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w pkt 6.1) b,k, złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości i stosowanie równoważnych środków zarządzania środowiskiem. 7. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 1) formularz ofertowy - wg Załącznika nr 1 do SIWZ, 2) opis przedmiotu zamówienia - wypełniony Załącznik nr 5 do SIWZ , 3) odpowiednie pełnomocnictwa (w szczególności w sytuacjach określonych w Rozdziale V pkt 1 ppkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej - Rozdział V pkt 3 SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zastosowania formy pisemnego aneksu. 2. Dopuszcza się następujące zmiany umowy: 1) zmiany ceny brutto za urządzenie oraz zmiany łącznej wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT; 2) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w Rozdziale II pkt 2 SIWZ w przypadku zaistnienia przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; 3) zmiany zaoferowanego modelu urządzenia w przypadku zaistnienia obiektywnych przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy i pod warunkiem zmiany na model o parametrach nie gorszych niż zaoferowane pierwotnie oraz pod warunkiem niezmienności wynagrodzenia umownego. 3. Zmiany określone w pkt 2 wymagają formy pisemnego aneksu, jednakże zmiany określone w pkt 2 ppkt 3 wymagają formy pisemnego zawiadomienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sieradz.so.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Okręgowy w Sieradzu Aleja Zwycięstwa 1 98-200 Sieradz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2013 godzina 09:45, miejsce: Sąd Okręgowy w Sieradzu Pokój 33 Aleja Zwycięstwa 1 98-200 Sieradz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania:
1. S I W Z.pdf
2. Z_1_formularz ofertowy.pdf
3. Z_2_oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf
4. Z_3_oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postępowaniu .pdf
5. Z_4_wykaz_wykonanych_dostaw.pdf
6. Z_5_opis przedmiotu zamówienia.pdf
7. Z_6_wzór umowy.pdf
8. Z_7_wykaz jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego.pdf
9. Z_8_oświadczenie_o_grupie_kapitalowej.pdf
10. Z_9.1_wykaz lokalizacji dostaw - cześć 1 .pdf
przejdź do góry strony