Biuletyn Informacji Publicznej

Numer referencyjny 3242 - 2012
Data ogłoszenia 2012-01-03
Data zakończenia 2012-01-17

Sąd Okręgowy

w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Al. Zwycięstwa 1

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo Zamówień Publicznych

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 EURO

 

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie na stronie internetowej zamawiającego: www.sieradz.so.gov.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania na stronie portalu internetowego Urzędu do upływu terminu składania ofert.

 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu  ochrony fizycznej osób i mienia oraz obsługi szatni i ochrony całodobowej w budynku Sądów: Okręgowego i Rejonowego w Sieradzu ul. Al. Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz.

 

Świadczone usługi winny być wykonywane:

  1. ochrona fizyczna osób i mienia od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, trzyosobowo (pracownicy posiadający licencję I stopnia) (21 dni x 8 godz., średnio 168 godz. miesięcznie x 3 osoby – 504 godz. miesięcznie).
  2. obsługa szatni i ochrona fizyczna obiektu sadów w Sieradzu codziennie   w godz. 7.00-7.00 (całodobowo, pracownicy bez licencji) (30-31 dni x 24 godz., tj.  730 godz. miesięcznie).

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Zamówienie realizowane będzie w okresie 2 lat od dnia 16.02.2012 do dnia 15.02.2014.

 

Wymagane od wykonawców warunki udziału w postępowaniu:

  1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takowych uprawnień.
  2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  3. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  4. Spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena – 90%

Certyfikat ISO – 10%

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego. Sieradz ul. Al. Zwycięstwa 1, pok. Nr 33 w terminie do 17 stycznia 2012 r. do godz. 9.30.

 

Wykonawcy pozostają związani złożona przez siebie ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 

 

 

Kierownik Zamawiającego

 

JERZY KULESZA

Dyrektor Sądu Okręgowego

w Sieradzu


Pliki do pobrania:
1. SIWZ.pdf
2. Załącznik nr 1.pdf
3. Załącznik nr 2.pdf
4. Załącznik nr 3.pdf
5. Załącznik nr 4.pdf
6. Załącznik nr 5.pdf
7. Załącznik nr 6 - oświadczenie.pdf
8. Odpowiedzi_na_pytania_20120110.pdf
9. SIWZ_zmiana_20120110.pdf
10. Załącznik_nr_5_zmiana_20120110.pdf
11. informacja o wyborze oferty.pdf
12. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA .pdf
przejdź do góry strony