Biuletyn Informacji Publicznej

Numer referencyjny 3-2012
Data ogłoszenia 2012-08-27
Data zakończenia 2012-09-11

Sąd Okręgowy w Sieradzu 98-200 Sieradz, al. Zwycięstwa 1, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130.000 EURO

 

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie na stronie internetowej zamawiającego: www.sieradz.so.gov.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania na stronie portalu internetowego Urzędu do upływu terminu składania ofert.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Sieradzu, al. Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz, w okresie  od  01.10.2012r do  30.09.2013 r.


Wymagane od wykonawców warunki udziału w postępowaniu:


  1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  3. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  4. Spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 i nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.


Kryterium oceny ofert:

Cena – 80%

Doświadczenie i przygotowanie fachowe – 20%

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego. Sieradz al. Zwycięstwa 1, pok. Nr 33 w terminie do 11.09.2012 r. do godz. 930.

 

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 

 

 

Sieradz, 27.08.2012 r


Kierownik Zamawiającego

Dyrektor Sądu Okręgowego w Sieradzu

Jerzy Kulesza

 

 

 


Pliki do pobrania:
1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf
2. Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf
3. Załącznik nr 2 do SIWZ.pdf
4. Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf
5. Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf
6. Załącznik nr 5 do SIWZ.pdf
7. Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy.pdf
8. Odpowiedzi na pytania (1).pdf
9. Odpowiedzi na pytania (2).pdf
10. Odpowiedzi na pytania (3).pdf
11. Odpowiedzi na pytania (4).pdf
12. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (po zmianach).pdf
13. Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy (po zmianach).pdf
14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
przejdź do góry strony