Biuletyn Informacji Publicznej

Numer referencyjny 239789 - 2009
Data ogłoszenia 2009-12-16
Data zakończenia 2009-12-29

Sąd Okręgowy w Sieradzu, 98-200 Sieradz, ul. Al. Zwycięstwa 1, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej 133 000 EURO

 

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie na stronie internetowej zamawiającego: www.sieradz.so.gov.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania na stronie portalu internetowego Urzędu do upływu terminu składania ofert.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz obsługi szatni w budynku Sądu Okręgowego i Rejonowego w Sieradzu ul. Al. Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz.

 

Świadczone usługi winny być wykonywane:

  1. ochrona fizyczna osób i mienia od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, trzyosobowo (pracownicy posiadający licencję I stopnia) (21 dni x 8 godz., średnio 168 godz. miesięcznie x 3 osoby).
  2. obsługa szatni od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-19.00 jednoosobowo (pracownicy bez licencji) (21 dni x 12 godz., tj. 252 godz. miesięcznie).

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Zamówienie realizowane będzie w okresie 2 lat od dnia 16.02.2010 do dnia 15.02.2012.

 

Wymagane od wykonawców warunki udziału w postępowaniu:

 

  1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takowych uprawnień.
  2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  3. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  4. Spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

 

Kryteria oceny ofert:
Cena – 90%
Certyfikat ISO – 10%

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego. Sieradz ul. Al. Zwycięstwa 1, pok. Nr 33 w terminie do 28 grudnia 2009 r. do godz. 9.30.

 

Wykonawcy pozostają związani złożona przez siebie ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 

 

Kierownik Zamawiającego
JERZY KULESZA
Dyrektor Sądu Okręgowego
w Sieradzu


Pliki do pobrania:
1. ogloszenie.pdf
2. siwz.pdf
3. zalacznik_do_siwz_nr_1.pdf
4. zalacznik_do_siwz_nr_2.pdf
5. zalacznik_do_siwz_nr_3.pdf
6. zalacznik_do_siwz_nr_4.pdf
7. zalacznik_do_siwz_nr_5.pdf
8. zalacznik_do_siwz_nr_6.pdf
9. zalacznik_do_protokolu_nr_1.pdf
10. informacja_o_wyborze_oferty.pdf
11. informacja_o_protescie.pdf
12. odpowiedz_na_protest.pdf
13. informacja_o_zawarciu_umowy.pdf
przejdź do góry strony