Biuletyn Informacji Publicznej

Numer referencyjny 206860-2011
Data ogłoszenia 2011-07-19
Data zakończenia 2011-08-02

Sąd Okręgowy w Sieradzu, 98-200 Sieradz, al. Zwycięstwa 1, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 133 000 EURO

 

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie na stronie internetowej zamawiającego: www.sieradz.so.gov.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania na stronie portalu internetowego Urzędu do upływu terminu składania ofert.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo - budowlanych i renowacyjnych w budynku Sądu Okręgowego w Sieradzu ul. Al. Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz.

 

  1. Świadczone roboty remontowo – budowlane winny być wykonywane tylko i wyłącznie w soboty i niedziele.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia 16.08.2011 r. do 02.09.2011 r.

 

Wymagane od wykonawców warunki udziału w postępowaniu:

  1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  3. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  4. Spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 i nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  5. Ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
  6. Dostarczy wymagane w SIWZ oświadczenia i dokumenty.

 

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

 

Kryterium oceny ofert:
Cena – ryczałtowa 100%

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego. Sieradz ul. Al. Zwycięstwa 1, pok. Nr 34 w terminie do 02.08.2011 r. do godz. 10.00.

 

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 

 

Kierownik Zamawiającego
Dyrektor Sądu Okręgowego w Sieradzu
JERZY KULESZA


Pliki do pobrania:
1. Ogloszenie_206860_2011.pdf
2. SIWZ_206860_2011.pdf
3. Zal_nr_1_formularz oferty_206860_2011.pdf
4. Zal_nr_2_czesc_1_206860_2011.pdf
5. Zal_nr_2_czesc_2_206860_2011.pdf
6. Zal_nr_2_czesc_3_206860_2011.pdf
7. Zal_nr_2_czesc_4_206860_2011.pdf
8. Zal_nr_2_czesc_5_206860_2011.pdf
9. Zal_nr_2_czesc_6_206860_2011.pdf
10. Zal_nr_3_wzor_umowy_206860_2011.pdf
11. informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
przejdź do góry strony