Biuletyn Informacji Publicznej

Numer referencyjny 158583 - 2016
Data ogłoszenia 2016-07-26
Data zakończenia 2016-08-09

Sieradz: Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w budynku Sądu Okręgowego w Sieradzu przy ul. Aleja Zwycięstwa 1 i Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 19 - Etap I
Numer ogłoszenia: 158583 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Sieradzu , Aleja Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie, tel. 043 8266675, faks 043 8271014.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sieradz.so.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w budynku Sądu Okręgowego w Sieradzu przy ul. Aleja Zwycięstwa 1 i Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 19 - Etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w budynku Sądu Okręgowego w Sieradzu przy ul. Aleja Zwycięstwa 1 i Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 19 - Etap I.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.21.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonego do oferty Wykonawcy oświadczenia, zgodnie z art. 44 UPZP, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że wykonali należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegającego na wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) (każda z nich wykonana na rzecz jednego odbiorcy w ramach jednej umowy) odpowiednio: a) dla Części I: o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto; b) dla Części II: o łącznej wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto; Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty, określonych w pkt. 10.1. SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że posiada odpowiedni potencjał techniczny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował na czas realizacji przedmiotu zamówienia, co najmniej 1 (jedną) osobą wyznaczoną do kierowania robotami, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wydanych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotowym zamówieniem, będzie posiadała aktualną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać, co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 9.1 winien spełniać, co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie wg formuły spełniania lub nie spełniania, na podstawie przedstawionych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 ustawy. Wówczas Zamawiający dokona oceny spełniania warunków weryfikując łącznie ich spełnianie przez Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne, upoważniające do stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe jednostki aprobujące, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Okres gwarancji - 20

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sieradz.so.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.sieradz.so.gov.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2016 godzina 14:00, miejsce: Sąd Okręgowy w Sieradzu, Aleja Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz, pokój 35.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w budynku Sądu Okręgowego w Sieradzu przy ul. Aleja Zwycięstwa 1 - Etap I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w budynku Sądu Okręgowego w Sieradzu przy ul. Aleja Zwycięstwa 1.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.21.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Okres gwarancji - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w budynku Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 19 - Etap I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w budynku Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 19.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.21.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Okres gwarancji - 20

Pliki do pobrania:
1. Zalacznik nr 1_158583_2016.pdf
2. Załącznik nr 2_158583_2016.pdf
3. Załącznik nr 3_158583_2016.pdf
4. Załącznik nr 4_158583_2016.pdf
5. Załącznik nr 5_158583_2016.pdf
6. Załącznik nr 6_158583_2016.pdf
7. Załącznik nr 7_158583_2016.pdf
8. Załącznik nr 8_158583_2016.pdf
9. Załącznik nr 9 Sieradz_ENP-R-1_158583_2016.pdf
10. Załącznik nr 9 Sieradz_ENP-R-2_158583_2016.pdf
11. Załącznik nr 9 Sieradz_ENP-R-3_158583_2016.pdf
12. Załącznik nr 9 Sieradz_ENP-S-1_158583_2016.pdf
13. Załącznik nr 9 Sieradz_Opis_SSP_SĄD_OKRĘGOWY_Sieradz_158583_2016.pdf
14. Załącznik nr 9 Sieradz_Przedmiar_Sieradz_ETAP_158583_2016.pdf
15. Załącznik nr 10 Zd. Wola_ENP-R-1_158583_2016.pdf
16. Załącznik nr 10 Zd. Wola_ENP-R-2_158583_2016.pdf
17. Załącznik nr 10 Zd. Wola_ENP-R-3_158583_2016.pdf
18. Załącznik nr 10 Zd. Wola_ENP-R-4_158583_2016.pdf
19. Załącznik nr 10 Zd. Wola_ENP-S-1_158583_2016.pdf
20. Załącznik nr 10 Zd. Wola_Opis_SSP_SĄD_REJONOWY_ZD_WOLA_158583_2016.pdf
21. Załącznik nr 10 Zd. Wola_Przedmiar_ZD_WOLA_ETAP_158583_2016.pdf
22. Załącznik nr 10 Zd. Wola_Schemat zasilania sąd Zd Wola_158583_2016.pdf
23. Załącznik nr 11 Specyfikacja SSP Sąd Sieradz_158583_2016.pdf
24. Załącznik nr 12 Specyfikacja SSP Sąd Zd Wola_158583_2016.pdf
25. SIWZ_158583_2016.pdf
26. Odpowiedzi na pytania - 01.08.2016.pdf
27. SIWZ po zmianach.pdf
28. Odpowiedzi na pytania - 02.08.2016.pdf
29. Odpowiedzi na pytania - 03.08.2016.pdf
30. lnformacja z otwarcia ofert.pdf
31. Zawiadomienie o wyborze oferty_158583_2016.pdf
przejdź do góry strony