Osoby niesłyszące

I N F O R M A C J A

dla osób doświadczonych trwale lub okresowo trudnościami w komunikowaniu się, zwanych dalej "osobami uprawnionymi"

 

W związku z ustawą z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) informujemy, iż Sąd Okręgowy w Sieradzu udostępnia usługi pozwalające na komunikowanie się osób uprawnionych w kontaktach z naszym Sądem za pomocą następujących środków:

 

Ponadto Sąd Okręgowy w Sieradzu zapewnia: