Numer referencyjny 254834 - 2012
Data ogłoszenia 2012-07-17
Data zakończenia 2012-07-31

SĄD OKRĘGOWY w Sieradzu, 98-200 Sieradz, ul. Al. Zwycięstwa 1
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej nie przekraczającej 133.000 EURO

 

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie na stronie internetowej zamawiającego: www.sieradz.so.gov.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania na stronie portalu internetowego Urzędu do upływu terminu składania ofert.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo - budowlanych i instalacyjnych w budynku Sądu Okręgowego w Sieradzu ul. Al. Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz.

 

  1. Świadczone roboty remontowo – budowlane i instalacyjne winny być wykonywane tylko i wyłącznie w weekendy.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia 16.08.2012 r. do 30.09.2012 r.

 

Wymagane od wykonawców warunki udziału w postępowaniu:

  1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  3. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  4. Spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 i nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  5. Ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
  6. Dostarczy wymagane w SIWZ oświadczenia i dokumenty.

 

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

 

Kryterium oceny ofert:
Cena – ryczałtowa 100%

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego. Sieradz ul. Al. Zwycięstwa 1, pok. Nr 31 w terminie do 31.07.2012 r. do godz. 1000.

 

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 

 

Kierownik Zamawiającego
Dyrektor Sądu Okręgowego w Sieradzu
Jerzy Kulesza


Pliki do pobrania:
1. ogloszenie_254834_2012.pdf
2. siwz_254834_2012.pdf
3. zalacznik_formularz_oferty_254834_2012.pdf
4. zalacznik_wzor_umowy_254834_2012.pdf
5. zalacznik_kosztorys_1_254834_2012.pdf
6. zalacznik_kosztorys_2_254834_2012.pdf
7. zalacznik_kosztorys_3_254834_2012.pdf
8. zalacznik_kosztorys_4_254834_2012.pdf
9. informacja_o_wyborze_oferty_254834_2012.pdf